Další veřejná debata o Pavilonu

Necelá dvacítka občanů se zúčastnila veřejné debaty k projektu Pavilon, kterou Město pořádalo v úterý 17. května od 19 hodin ve školní jídelně. Na akci byli cíleně (prostřednictvím letáků v domech) zváni zejména obyvatelé bezprostředního okolí chystané stavby. Hlavním tématem totiž byly dopady stavby na tuto lokalitu.

Starosta města Petr Digrin se ujal úvodního slova a uvedl, že Město obdrželo řadu podnětů, které byly zapracovány do projektu pro stavební povolení, o něž bylo požádáno na konci března. Shrnul aktuální stav přípravy Pavilonu: končící územní řízení, na které by mělo navázat řízení stavební, dokončování realizační dokumentace a projednání posledních úprav předtím, než bude probíhat výběr dodavatele stavby. Výběrové řízení na něj by mělo projednat zastupitelstvo na konci května. Starosta předpokládá, že dodavatel by měl být vybrán na konci srpna, začátkem září by s ním měla být podepsána smlouva a poté by měly začít vlastní stavební práce. Předtím budou muset proběhnout chystané přeložky kanalizace, nízkého napětí a vodovodu. Komise pro životní prostředí nyní připomínkuje projekt týkající se okolí stavby – úpravy zeleně apod.

Parkování – nové plochy a tlumení obav

Starosta města představil navrhovanou podobu parkovacích ploch v okolí Pavilonu. „Město vyprojektovalo místa pro parkování v ulicích Jana Šťastného, Ke Škole a Nádražní (v napojení na ulici Komenského). Na ulici Jana Šťastného by to mělo být 14 míst, v ulici Nádražní by se mělo jednat o 15 šikmých parkovacích míst (naproti stávající zastávce autobusu a parkoviště K+R), s 10 parkovacími místy pro krátkodobé parkování se počítá v ulici Ke škole. Parkovací místa a také nový chodník by měl přibýt v ulici Nádražní, podél školního hřiště – zde by mělo vzniknout 30 nových parkovacích míst.

V době konání kulturních akcí by navíc bylo možné využít nově upravenou plochu mezi hřbitovem a silnicí D4. Jedná se o pozemek ve vlastnictví mníšecké Římskokatolické farnosti. Plocha by byla upravena jako zpevněné, ale zatravněné parkoviště, které by sloužilo pro běžný provoz hřbitova např. o Dušičkách, a právě pro případné návštěvníky kulturních akcí. Starosta upozornil, že kapacita sálu bude max. 200 lidí. Nově by měl také vzniknout přechod pro chodce přes ulici Ke škole.

OBRÁZEK – POPISKA: Návrh řešení parkovacích míst v ulici Ke škole

Str 3_Pavilon_Parkovani_Ke Skole

Jeden z účastníků diskuse upozornil na velkou zatíženost ulice Jana Šťastného v ranních hodinách. „Toto je těžko řešitelné. Troufnu si říci, že na křižovatce ulic Nádražní a Ke škole je situace přece jen horší už jen proto, že zde jezdí a zastavují autobusy. Chtěli bychom autobusovou dopravu dostat pryč z ulice Komenského a tak dopravě v této lokalitě ulevit,“ řekl starosta.

 

Kultura s jasně stanoveným omezením

Z publika například zazněl dotaz, zda je rozumné budovat v dané lokalitě kulturní centrum. Vedoucí odboru kanceláře starosty Miloš Navrátil zdůraznil, že Pavilon vzniká především pro potřeby školy a uvedl hlavní důvody, proč je podle města Pavilon zapotřebí. „Základní škola nemá žádnou aulu a řeší nedostatek prostor pro vzdělávací a kulturní aktivity, jež se nyní musí konat v tělocvičně, která je ale například kvůli akustice či světelným podmínkám pro ně nevhodná. Podobně chybí škole prostor pro projektové vyučování a základní umělecké škole větší sál na výuku i přehlídky či soutěže. Město současně řeší nedostatek prostoru pro kulturně společenské a komunitní aktivity a také chce pomoci spolkům a občanským aktivitám k rozvoji jejich činnosti. Pavilon je tak příležitostí vyřešit všechny uvedené potřeby současně.

Vedoucí OKS dále uvedl, že v Pavilonu nebude žádná, jak se obával jeden z diskutujících, „hospoda“. V kavárně, která je zde plánována, se nebude prodávat alkohol a její provozní doba bude omezena 20. hodinou večerní podobně, jako u jiných kaváren ve městě. Kulturní sál bude sloužit v první řadě jako školní aula, v druhé řadě jako spolkový prostor a až na třetím místě jako kulturní sál pro pořádání akcí, které se v současnosti konají v MKS nebo na venkovních plochách během MKL. Sál nebude dlouhodobě pronajímán jiným subjektům a jeho využití bude podléhat schválení radou města. Provoz bude oddělen od provozu školní části Pavilonu – nebude možné volně (bez kontroly) procházet ze tříd do veřejné části a naopak. Starosta dodal, že město nemá vizi rozšířit stávající provoz kulturního střediska, pouze jej přenést do vhodnějších a vyhovujících prostor.

Z publika byl jeden dotaz směrován také na přítomnou ředitelku ZŠ, Mgr. Michaelu Pažoutovou, a to zda budou obě tělocvičny, tedy ta původní a ta nyní nově budovaná, využívány na sto procent a jak bude využívaná aula. Michaela Pažoutová uvedla, že pro tělocvičny je využití nejméně na sto procent, protože v současnosti je tělocvična využívána pro více tříd najednou, což je neúnosné. Aula podle ředitelky bude sloužit škole nejméně 1x týdně, protože nyní se akce, jako výchovné koncerty, pracovní dílny, při nichž děti potřebují větší prostor, besedy apod. nekonají, neboť pro ně není prostor. Potřebu Pavilonu vyzdvihla i proto, že nyní jsou umístěny ve třídách i družiny, což je také nevhodné.

Stavba – nutné zlo

Jedna z připomínek účastníků debaty se vztahovala ke stavbě samotné a jejímu vlivu na životní prostředí občanů, obavám z prachu a hluku, které s sebou stavba Pavilonu přinese a k délce stavby. Starosta uvedl, že přepokládaná délka stavby je 12 měsíců: „Ano, i kdybychom stavbu lépe zabezpečili, po dobu stavby zde bude hluk a prašnost. Ale pak zde vznikne prostředí, které bude pro všechny přínosnější, než nyní“.

K jednotlivým návrhům řešení parkování  v ulicích Komenského, Nádražní a Ke Škole budou mít občané podle starosty možnost vyjádřit se v průběhu léta, kdy budou jednotlivé návrhy a varianty parkování zveřejněny na www.mnisek.cz v sekci „Projekty města“ a také na internetových stránkách projektu Pavilon – www.pavilonmnisek.cz.

 

Zora Kasiková, redakce, OKS

Uložit odkaz do záložek.